Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 30 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Kompetencje

Kompetencje organów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r. w Warszawie wynikają z zapisów ustawy o systemie oświaty i są określone w Statucie Szkoły.

Kompetencje poszczególnych pracowników zostały określone w:

-        Statucie Szkoły,

-        Regulaminie organizacyjnym Szkoły,

-        Zakresach obowiązków poszczególnych pracowników.

 

Organami szkoły są:

1)      Dyrektor Szkoły,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców,

4)      Samorząd Uczniowski.

 

Kompetencje Dyrektora Szkoły:

-        reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

-        podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły,

-        dopuszcza do użytku szkolnego programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania stanowiące szkolny zestaw programów nauczania (zestawie programów wychowania przedszkolnego),

-        decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły,

-        decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

-        decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogiczne i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

-        określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,

-        określa szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora,

-        tworzy stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego.

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej

-        uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności,

-        zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

-        zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

-        podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

-        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,

-        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

-        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

-        opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,

-        opiniowanie organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-        opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

-        opiniowanie wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielowi odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

-        opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

-        opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,

-        opiniowanie propozycji programu wychowania przedszkolnego, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników na każdy rok szkolny,

-        wnioskowanie o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole,

-        delegowanie swoich przedstawicieli do prac w innych organach,

-        wykonywanie zadań Rady Szkoły - do czasu jej utworzenia w szkole.

 

 

Kompetencje Rady Rodziców

-        uchwalanie regulaminu swojej działalności,

-        opiniowanie na wniosek Rady Pedagogicznej Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki,

-        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

-        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

-        występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

-        gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności szkoły (fundusz Rady Rodziców).

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

-        uchwalanie regulaminu swojej działalności,

-        przedstawianie Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.JGigiel 27-11-2012
Aktualizujący bzmw/ext.jgigiel 27-11-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.ekazem 27-11-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-11-2012
Liczba odwiedzin: 1245